Regulamin

1. Sklep internetowy www.pjszop.pl jest własnością firmy:

Piotr Jesionkiewicz
z siedzibą:
00-669 Warszawa
ul. Emilii Plater 9/11
NIP: 522-23-87-893

REGON: 17354012

Regulamin zakupów

I. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną usług, polegających na umożliwieniu Klientom bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności, które to koszty są podane odrębnie na stronie sklepu.

§ 5

1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w
Sklepie lub bez zakładania Konta.
2. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.

§ 6

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 7

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 9 – § 11 Polityki.

III. Założenie Konta w Sklepie.

§ 8

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 9

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Logowanie” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, a następnie odnośnik „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim dane do dostawy produktów: nazwę, adres, dane kontaktowe zamawiającego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres e-mail, ponadto hasło do Konta. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.
4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia
Konta w Sklepie

§ 10

Założenie Konta w Sklepie jest możliwe również w toku składania zamówienia, na zasadach określonych w § 14 poniżej.
§ 11

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia gdy nastąpiło zdarzenie opisane w § 9 ust. 5 Regulaminu.
2. Postanowienia § 21 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 12

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§ 13

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 14

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są wskazane w paragrafie poniższym. Po wybraniu sposobu dostawy oraz płatności zostanie wskazana pod koszykiem informacja o wybranej metodzie dostawy i płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy.
4. W kolejnym formularzu należy podać dane dostawy, adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany w Koncie) oraz dodać ewentualne uwagi. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.
5. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.

§ 15

1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów.
2. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
3. Informacja o sposobach płatności oraz dostawy towarów oraz ich kosztach są dostępne w zakładce „Formy płatności”.
4. Informacja o miejscu, w którym możliwy jest osobisty odbiór towarów, dostępna jest na stronie sklepu.
§ 16

1. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
-przy płatności szybkim przelewem internetowym po otrzymaniu z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji,

-płatność online za pośrednictwem systemu www.tranferuj.pl

2. Zamówienia będą realizowane w terminie do 3 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.

V. Zwroty i reklamacje.

§ 17

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 21 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 21 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy objętych jednym zamówieniem.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną).
3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Konsumenta.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 18

1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
2. Reklamacje można składać pisemnie lub mailowo na adres sklepu.
3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta.

§ 19

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 20

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia pocztą lub e-mailem na adres sklepu. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

VII. Postanowienia końcowe

§ 21

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest z jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.


Piotr Jesionkiewicz; 00-669 Warszawa ul. Emilii Plater 9/11 NIP: 522-23-87-893 REGON: 17354012
 

Do pobrania:

- Protokół reklamacji
- Wzór formularza odstąpienia od umowy